Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Protokoll från Årsmötet i Fågelklubben Hultsfred, fredagen den 14 mars 2014

§1. Val av mötesordförande
Kenneth Rosén valdes som mötesordförande

§2. Val av mötessekreterare
Bengt Falke valdes som mötessekreterare

§3. Val av justerare
Ulla Falke valdes till att justera protokollet.

§4. Utlysning av årsmötet
Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning

§5. Verksamhetsberättelse och Ekonomiskberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
Den ekonomiska berättelsen lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§6. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

§7. Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§8. Förslag från styrelsen angående stadgeändring.
Styrelsen föreslår enhäldigt årsmötet följande ändring av §5 i stadgarna:
”Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av ordförande och 8 ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Avgår styrelseledamot före valperiodens slut väljer styrelsen en ny ledamot för resterande tid”

Årsmötet tillstyrker ovanstående ändring av föreningens stadgar.

§9. Val av ordförande och övriga styrelseledamoter
Valberedningens föreslår omval av Kenneth Rosén som ordförande och övrig styrelseledamöter Jan Blixt, Lena Carlsson, Lill Karlsson, Katarina Genberg, Bo Lodin, Bengt Falke, Jan Karlsson och Åke Nilsson.
Årsmötet beslutar enligt förslaget och påpekar att styrelsen ska konstituera sig vid sitt första styrelsemöte,

§10. Revisorer och suppleanter
Årsmötet beslutar omval för föreningens revisorer Annelie Kjellgren och Christer Rosén.
Som revisorssuppleant väljs Ulla Falke.

§11. Val av valberedning
Ordföranden föreslår omval av Thorbjörn Svahn och Håkan Faxberg.
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§12. Budget
Jan Karlsson föredrar budgetförslaget.
Årsmötet godkänner förslaget och tillägger att eventuellt överskott kan användas för aktiviteter som exemplevis resor.

§13. Medlemsavgift
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 2015.
Årsmötet beslutar enligt detta förslag.

§11. Mötets avslutande
Kenneth Rosén avslutar mötet.

Vid protokollet: Bengt Falke             Justeras: Ulla Falke

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *