Årsmöte 2015

Protokoll

fört vid årsmöte i Fågelklubben Hultsfred
fredag 20 mars, 2015 i fotoklubbens lokal i Hultsfred

Närvarande: 14 personer

§1 Mötesordförande och mötessekreterare

Till mötets ordförande valdes Kenneth Rosén och till sekreterare Katarina Genberg

§2 Justerare

Thorbjörn Svahn och Bo Lodin valdes att justera dagens protokoll

§3 Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning

Kallelse till årsmötet har gjorts i det utskickade säsongsprogrammet.

Beslut: Årsmötet har varit behörigt utlyst.

§4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelsen delades ut och var och en läste den. Se bilaga 1

Den ekonomiska berättelsen visar att årets resultat gav ett litet plus. Se bilaga 2

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna

§ 5 Revisionsberättelse

Revisonsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. Bilaga 3

§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§7 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval för samtliga.

Beslut: Omval av ordförande och samtliga styrelseledamöter

Ordförande: Kenneth Rosén

Ledamöter: Jan Karlsson, Bo Lodin, Jan Blixt, Lena Carlsson, Lill Karlsson, Bengt Falke, Åke Nilsson och Katarina Genberg.

§8 Val av revisorer och revisorsuppleant

Valberedningen föreslår omval

Beslut: Anneli Kjellgren och Christer Rosén väljs till revisorer och Ulla Falke till revisorssuppleant

§9 Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Thorbjörn Svahn och Håkan Faxberg

Beslut: Omval av Thorbjörn Svahn och Håkan Faxberg

§10 Årsavgift för 2016

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift.

Beslut: Årsavgiften för 2016 är oförändrad, 50 kr

§11 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Därefter bjöd han in till smörgåstårta och bildvisning som började med en rolig frågesport med fågelbilder – ”Kenna special” och fortsatte med bilder från Bos och Gudruns spännande resa i Amazonas och Thorbjörns bildspel från den förskräckliga skroten i Mörlunda

Vid protokollet

Katarina Genberg

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ———————————————— ———————————————

Justeras ordf. Kenneth Rosén Bo Lodin Thorbjörn Svahn