Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Fågelklubben Hultsfred har under verksamhetsåret 2014 haft 72 betalande medlemmar, vilket är 5 fler än föregående verksamhetsår och 16 fler än 2012.

Årsmötet hölls fredagen den 14 mars i Fotoklubbens lokal i Föreningshuset, Hultsfred.

Styrelsen har under det gångna året bestått av följande:

Ordf.: Kenneth Rosén

Sekreterare: Katarina Genberg

Kassör: Jan Karlsson

Övriga ledamöter: Jan Blixt, Lena Carlsson, Åke Nilsson,

Bengt Falke, Bo Lodin och Lill Karlsson

Valberedning: Thorbjörn Swahn och Håkan Faxberg

Revisorer: Annelie Kjellgren och Christer Rosén

Revisorsuppleanter: Ulla Falke

Styrelsen har under det gångna året haft 6 protokollförda styrelsemöten.

Föreningen fick under verksamhetsåret 1075:- från Kultur och Fritid.

Under året har klubben haft 14 programlagda aktiviteter, 8 under våren och 6 under hösten, vilket är 3 färre än föregående år.

Deltagarantalet har i medel varit 7-8/programpunkt vilket är samma som förra året.

Bland aktiviteterna kan nämnas bl.a:

Vinterfåglar inpå knuten fre 24 – mån 27 januari.

Återigen fanns vår utställning på plats på Hultsfreds bibliotek. Möjligheten fanns också att hyra en fågelskådare till sitt fågelbord för artbestämning m.m. Detta blev lite sent påkommet och det blev tyvärr ingen större respons.

Inventering vid Herrstorpet lördagen den 12 april.

7 personer inventerade allt som kom i deras väg runt Hultåsa och söderut mot bäcken från Älgsjön. Gröngöling, blomskägglav, klotfoting och krusig ulota blev några av de många olika arter som noterades under dagen.

Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen lördagen den 3 maj.

Fågeltornet i Järnudda var bemannat 06:10 – 13:00 och sammanlagt besökte 17 personer detta evenemang. Bland de 65 arter vi lyckades räkna in kan nämnas skräntärna, småskrake, orre, röd glada och storspov.

Målsjön lördagen den 10 maj.

Det blev hela 10 personer som träffades i Vena för vidare färd mot Kristdala och Målsjön. Det blev god fika till sång av göktyta, ärstångare och svartvit flugsnappare. En brun kärrhök patrullerade över vassen. Vi åkte sedan vidare ner i Bråbygden till Bjälebo våtmark. Ett fantastiskt fågelliv med bl.a. 35 svarthakedoppingar, sothöns och skrattmåsar inramat av ett vackert landskap.

Vandring i Alkärret tisdagen den 13 maj.

5 personer vandrade i kvällningen genom Alkärret där lövsångare, koltrast och rödhake sjöng. Dessutom hittades ett gärdsmygsbo i en grenklyka.

Nattfågel vid Ryningen torsdagen den 5 juni.

Kvällen och natten bjöd på näktergal, nattskärra, kornknarr, gräshoppsångare, småfläckig sumphöna, vaktel, busksångare och kärrsångare! En riktig lyckad färd genom den magiska försommarnatten. 5 personer deltog.

Gäss och örnar på Mörlundaslätten söndagen den 26 oktober.

6 deltagare skådade på Mörlundaslätten och Ryningen.En berglärka noterades och bland gässen kunde spetsebergs-bläs- och vitkindade gäss spanas in.

Smålandsracet lör/ sön 1-2 november.

Återigen räknades det arter inom vårt verksamhetsområde under hela helgen.

Bland de 19 anmälda lagen hamnade vi på 6 plats med hela 106 arter.

Sammanlagt var 12 medlemmar delaktiga i letandet.

Innekväll i kaffestugan lördagen den 22 november.

En trevlig programpunkt där vi träffas, snackar och kollar på bilder till lite god mat.

Denna kväll träffades 12 personer.

Arbetet med Ryningen fortsatte under vintern och våren. Den 18 maj var det äntligen invigning och inte mindre än 50 personer mötte upp vid Twin Peaks på förmiddagen.

Klubben kommer i fortsättningen att hålla koll på åtgärder och underhåll som krävs.

Under 2015 kommer klubben att ha en arbetsdag i maj med röjning av leder m.m.

Fotokursen fortsatte under våren under Bengt Falkes kunniga ledning. Bildbehandling, makrofotografering och blixtanvändning var bland de saker som gicks igenom.

Projektet med boplattformar till skrattmåsarna i Lönnekullaviken tog ett skutt framåt under hösten. Ritningar har tagits fram av Jan Karlsson och Jan Blixt. Bygget av fyra flottar bestämdes till januari 2015.

Ett sammarbete med Turistbyrån om fågelguidning i Hultsfreds kommun har inletts.

Intresserade kan anmäla sig via Turistbyrån och medlemmar ur fågelklubben guidar mot ersättning. Kostnaden är 1200:- där klubben tar 300:- och resten går till den/de som guidat.

Klubbens hemsida har varit välbesökt och ska utvecklas ytterliggare. Bl.a. ska en guide till olika fågellokaler tas fram.

Fågelskyddsområdet i södra Hulingen har märkts ut med skyltar och ska följas upp varje år. En årlig ersättning utgår för detta från Länsstyrelsen.

Den gamla hälsokällan vid Nedsjön norr om Hultsfred kördes sönder med skogsmaskin under en skogsröjning. Detta uppmärksammades av FKH och ett möte med de ansvariga från Sydved hölls på plats. Det gavs ett löfte om att detta inte ska upprepas och att skadorna ska åtgärdas.

I skrivandes stund är det fortfarande oklart i vilken utsträckning detta har gjorts

En häckningsplats för mindre hackspett räddades undan motorsågen vid en kraftledningsröjning i närheten av Nedsjön. Kontakt togs med kraftbolaget och albeståndet märktes ut med snitslar.

En broschyr framställdes om fåglarna i den lilla fågelsjön Flaten norr om Vena. Bo Lodin och Kenneth Rosén besökte under sommaren byn vid Flaten. Alla bybor fick broschyren och de flesta fick också en pratstund där vi informerade om fåglarna i sjön och skrattmåsarnas betydelse för fågellivet, vilket mottogs positivt.

Fågelklubben Hultsfred har i sammarbete med SOF skrivit en skrivelse till Solid Vind och Länsstyrelsen angående en planerad vindkraftspark i Rakenäs. Flera av verken ligger inom ett område för känsliga fågelarter.

Klubben har givit sina synpunkter till ”Samråd gällande fortsatt berg- och moräntäkt på fastigheten Hultsfred 3:142”.

Hultsfred den 3 mars 2015

Kenneth Rosén