Stadgar

Stadgar för Hultsfreds Fågelklubb
Stadgarna är antagna vid föreningsmöte 2001-05-08
Årsmöte 2014-03-14. Förslag till ändring av § 5 i stadgarna
Förslaget tillstyrktes av årsmötet
§1
Hultsfreds Fågelklubb är en ideell sammanslutning som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.
Föreningen vill söka förverkliga sina syften bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar; uppmärksammafågelskyddsärenden; bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor samt ar rangera möten och exkursioner.
Hultsfreds Fågelklubb utgör en klubb inom Östra Smålands Ornitologiska Förening (regionalförening inom SOF) och har som sådan att verka för regionalföreningens syften. Lokalföreningen får företräda regionalföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse. Föreningen skall vara representerad i regionalföreningens styrelse.
§2
Till medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet.
§3
Medlem får uteslutas ur föreningen om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning ska vara skriftligt motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.
§4
Föreningens fasta organ är ordinarie föreningsmöte (årsmöte) och styrelse.
§5
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av ordförande och 8 ledamöter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Avgår styrelseledamot före valperiodens slut, väljer styrelsen ny ledamot för resterande tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare samt lämnar förslag till representant till ÖSOF:s styrelse.
§6
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Om sekreterare och/eller kassaförvaltare inte är styrelseledamöter kallas de men har inte rösträtt. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.
§7
Styrelsen ska årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, ska senast den 1 februari varje år överlämnas till revisorerna.
§8
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska finnas två revisorer. Revisorerna utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.
§9
Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde ska hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det och anger de ärenden som ska behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det.
§ 10
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
3. Frågan om mötet har utlysts i behörig ordning
4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter
9. Val av valberedning
10. Fastställande av utgifts- och inkomststat
11. Bestämmelse av årsavgift
12. Ärende som styrelsen förelägger årsmötet
13. Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före den 1 februari.
14. Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till.
Endast ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut av årsmötet. Ärenden som avser punkterna 1-11 ska dock avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen.
Val ska ske med slutna sedlar om medlem begär det.
§11
För ändring i dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena ska vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till stadgeändring ska fogas till kallelsen till sammanträdena.
§12
Upphör föreningen med sin verksamhet ska föreningens tillgångar överlämnas till Östra Smålands Ornitologiska Förening, på villkor att mottagaren förbinder sig att använda tillgångarna för ändamål som står i överensstämmelse med §1 i dessa stadgar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *