Stadgar

Stadgarna för Fågelklubben Hultsfred, antagna vid föreningsmöte 2001-05-08. §1 Fågelklubben Hultsfred är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. Föreningen vill söka förverkliga sina syften bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar; uppmärksamma fågelskyddsärenden; bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor samt arrangera möten och exkursioner. Fågelklubben Hultsfred utgör en klubb inom Östra Smålands Ornitologiska Förening (regionalförening av SOF) och har som sådan att verka för regionalföreningens syften. Lokalföreningen får företräda regionalföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse. Föreningen skall vara representerat i regionalföreningens styrelse.

§2 Till medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet.

§3 Medlem får uteslutas ur föreningen om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.

§4 Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.

§5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av ordförande och 8 ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år.Avgår styrelseledamot före valperiodens slut väljer styrelsen en ny ledamot för resterande tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare samt lämnar förslag till representant i ÖSOF:s styrelse.

§6 Styrelsen sammanträdet när ordföranden anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Om sekreteraren och/eller kassaförvaltaren inte är styrelseledamöter, kallas de men har ej rösträtt. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

§7 Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den 1 februari varje år överlämnas till revisorerna.

§8 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer. Revisorer utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§9 Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det och anger de ärenden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmötet eller extra föreningssammanträde sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast två veckor före sammanträdet.

§10 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1. Val av mötesordförande. 2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 3. Frågan om mötet utlyst i behörig ordning. 4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper. 5. Revisionsberättelse. 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 7. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt tre styrelsesuppleanter. 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 9. Val av valberedning. 10. Fastställande av utgifts- och inkomststat. 11. Bestämmelse av årsavgift. 12. Ärende som styrelsen förelägger årsmötet. 13. Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda före den första februari. 14. Övrigt av medlem framställt förslag, som styrelsen tagit ställning till. Endast ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut av årsmötet. Ärenden som avser i första stycket, punkt 1 – 11, skall dock avgöras vid årsmötet, även om detta inte angetts i kallelsen. Val skall ske med slutna sedlar om medlen begär det.

§11 För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det enas skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till stadgeändring skall fogas till kallelsen till sammanträdena.

§12 Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till Östra Smålands Ornitologiska Förening, på villkor att mottagaren förbinder sig att använda tillgångarna för ändamål som står i överensstämmelse med §1 i dessa stadgar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *